Array Ochrona przyrody parki, rezerwaty - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Człowiek sam zajmuje się regulacją wielkości populacji poprzez odstrzał lub też przez przenoszenie zwierząt w inne odlegle miejsca. Zary…

  • Jednemu z pomysłowych naukowców udało się znaleźć pomysł, w którym przedstawia, w jaki sposób można wyżywić duże miasta, wykluczając jed…

  • Nauka i osoby które poświęcają jej swoje życie nie jest wstanie zapewnić człowiekowi godziwych warunków życia. Badania nad rozwojem nasz…

Ochrona przyrody parki, rezerwaty

Środowisko Działalność człowieka powoduje degradację środowiska, a zatem ma to duży, negatywny wpływ na przyrodę jak zdrowie człowieka. Rozwój przemysłu, coraz więcej pojawiających się środków transportu na drogach nie może działać pozytywnie na zieloną część ziemi, dlatego, aby ochronić jak największą florę i faunę tworzone są przez ludzi, ekologów parki narodowe, rezerwaty, pomniki przyrody, parki krajobrazowe. Parki krajobrazowe mają przede wszystkim zachować estetyczne wartości pięknych krajobrazów. Na terenach parków krajobrazowych w odróżnieniu od parków narodowych dopuszczają działalność gospodarczą, ale taką, która nie powoduje znacznego przekształcenia naturalnego krajobrazu. Na terenach parków krajobrazowych nie można budować zakładów przemysłowych. Parki narodowe z kolei to tereny o wyjątkowych walorach przyrodniczych jak i krajobrazowych. Działalność gospodarcza jest raczej zakazana, udostępniane są turystom, pod groźbą kar w razie jakiejkolwiek integralności w naturalne środowisko. Poruszanie się po nich jest dozwolone tylko po wyznaczonych szlakach, nie Wolno niszczyć roślinności oraz płoszyć zwierząt. Ingerencja człowieka w parkach narodowych jest na tyle ograniczona, że nawet podczas, gdy drzewa są niszczone przez burzę, nawałnicę, ogromne wiatry nie są one usuwane z parków. Do Narodowych parków w Polsce można zaliczyć: Białowieski Park Narodowy, Biebrzański Park Narodowy, Ojcowski Park Narodowy, Bieszczadzki Park Narodowy, Tatrzański, Świętokrzyski. Rezerwaty przyrody tworzy się po to, aby chronić roślinność, zwierzęta, budowę geologiczną, rzeźbę terenu, las. Nie wolno prowadzić w rezerwatach przyrody działalności gospodarczej, są takie, w których zakazany jest ruch dla turystów. Ochrona prawna obejmuje również pojedyncze obiekty przyrodnicze zwanymi pomnikami przyrody. Mogą to być drzewa, parki, osobliwe formy skalne, aleje, jaskinie, wielkie głazy narzutowe. Parki narodowe wykorzystywane są również do celów naukowych, badawczych. W Polsce są 23 parki narodowe, są w nich muzea przyrodnicze, w których można poznać historię danego parku. Pierwszy Park na świecie utworzono w Yellowstone w 1872 roku. Rezerwaty przyrody to” obszar obejmujący zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym ekosystemy, kreślone gatunki roślin i zwierząt, elementy przyrody nieożywionej, mające istotną wartość ze względów naukowych, przyrodniczych, kulturowych bądź krajobrazowych”. W rezerwatach faunistycznych przedmiotem ochrony są gatunki rzadkich zwierząt. Rezerwaty krajobrazowe są tworzone po to, aby ochronić krajobrazy swoiste dla poszczególnych regionów Polski. Często mają na swoim terenie również zabytki historyczne. Rezerwaty leśne maja na celu ochronić dawne, pierwotne puszcze oraz rzadkie, ginące drzewa. Rezerwaty torfowiskowe chronią torfowiska, i ich charakterystyczne rośliny i zwierzęta. Rezerwaty florystyczne chronią miejsca występowania jednego lub wielu gatunków rzadkich roślin, lub grożących wyginięciem. Rezerwaty wodne chronią wody jezior lub rzek.

Tagi: przyroda,krajobraz,człowiek | Podział strony