Fermentacja metanowa - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Człowiek sam zajmuje się regulacją wielkości populacji poprzez odstrzał lub też przez przenoszenie zwierząt w inne odlegle miejsca. Zary…

  • Człowiek nie może żyć bez środowiska naturalnego. Jest mu niezbędne do życia, zatem powinno być tak, że dla człowieka środowisko natural…

  • Jedna z metod wykorzystania śmieci może być nieco dziwna, ale jeśli przyjrzeć się jej bliżej, może okazać się, że nowe rozwiązanie może …

Fermentacja metanowa

Środowisko Fermentacja metanowa, mało znana nazwa na rynku, co to właściwie jest i jakie ma znaczenie dla ochrony środowiska. Jest to jedne z najstarszych ewolucyjnie procesów biochemicznych. Fermentacja metanowa prawdopodobnie już na samym początku kształtowania się życia na Ziemi była obecna, jako element przepływu energii oraz obiegu materii w przyrodzie. Fermentacja metanowa jest procesem niezwykle złożonym, wieloetapowy a także zachodzącym tylko w warunkach beztlenowych i to z udziałem wielu grup bakterii wzajemnie oddziałujących na siebie. Proces ten polega na rozkładzie wielkocząsteczkowych związków, jakimi są na przykład węglowodany, białka oraz tłuszcze na związki proste takie, jak np. alkohole oraz kwasy organiczne, a te z kolei stanowią pożywkę dla bakterii, które produkują odpad metaboliczny, jakim jest - biogaz. Głównymi składnikami biogazu są: metan jest go około 60%, dwutlenek węgla którego z kolei jest około 40%, tlen którego jest zaledwie około 1,0%, oraz takie związki jak amoniak, siarkowodór oraz wodór wszystkie w śladowych ilościach. Z uwagi na dość znaczący udział metanu o wartościach opałowych 35,8 MJ/Nm3 – to właśnie biogaz jest wykorzystywany od wielu lat jako alternatywne źródło energii. Pozyskiwanie biogazu jest na ogół powiązane z utylizacją nadmiernie uciążliwych dla środowiska odpadów organicznych, które pochodzą z rolnictwa a także przemysłu rolno-spożywczego oraz co ważniejsze z oczyszczania ścieków komunalnych. Jest to, więc sposób na zmniejszenie zatrucia środowiska i dbałość o ekologię. Na całym świecie powstają całe masy instalacji do produkcji biogazu. Integralna część wielu z tych instalacji to systemy kogeneracji, które zajmują się przekształcaniem energii chemicznej biogazu w energię elektryczną i cieplną Kogeneracja wymaga z kolei ciągłych dostaw biogazu, który musi mieć względnie stałe parametry, co przekłada się z kolei na konieczność utrzymania zarówno wydajnej jak i stabilnej biologicznie fermentacji metanowej. Aby fermentacja metanowa była bardziej stabilna biologicznie, niezbędny jest właściwy dobór warunków zarówno fizycznych jak i chemicznych procesu a także niezmiernie ważny jest ciągły monitoring, co najmniej kilku parametrów. Najważniejsze z tych parametrów, które wymagają stałego monitoringu to: skład oraz szeroko pojęta jakość surowca, oraz pH, temperatura no i co najważniejsze typ zastosowanego fermentora. Inne, nie mniej ważne czynniki, ale nie wymagające ciągłej systematycznej kontroli to obecność tlenu, stężenie lotnych kwasów tłuszczowych, oraz zasadowość i obecność jonów amonowych i siarkowodoru a także stężenie inhibitorów, które są wypadkową, która wynika z właściwości surowca oraz z zastosowanej technologii. Część z tych czynników z kolei oddziałuje na cały proces synergistycznie. Kontrola powyższych parametrów fermentacji metanowej oraz właściwa i błyskawiczna reakcja na zmiany ich wartości pozwalają na to by wartość produkcji biogazu była na maksymalnie najwyższym poziomie bez szkody i z zachowaniem wszelkich norm dbałości o ochronę środowiska.

Tagi: metan,bakteria,proces | Podział strony