Kontrola z Inspekcji Ochrony Środowiska - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Menu

Polecamy

  • Kilka tysięcy lat temu jedynym dostępnym źródlę energii była jedynie energia słoneczna. Obecnie w ciągu roku zużywamy równowartość energ…

  • Las to nie tylko skupisko wielu drzew iglastych i liściastych. To także dom wielu stworzeń małych i dużych - ssaków, płazów, owadów, czy…

  • Niepewna sytuacja na rynku, a szczególnie na rynku paliw, co się z tym wiąże rosnące ceny za energię oraz zmiany w społeczeństwie na myś…

Kontrola z Inspekcji Ochrony Środowiska

Środowisko Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz racjonalne użytkowanie zasobów przyrody należy do jednych z elementów kontroli z Inspekcji Ochrony Środowiska. Elementem takiej kontroli jest również kontrola eksploatacji instalacji i urządzeń wpływających na ochronę środowiska przed zanieczyszczeniem, oraz wpływających na zmniejszenie zatrucia środowiska. Kontrolą objęte jest też przestrzeganie decyzji ustalających warunki użytkowania środowiska, oraz wydawanie decyzji odnośnie wstrzymania oddania do użytku obiektu budowlanego, lub zespołu obiektów, które nie spełniają wymagań ochrony środowiska i nie są zgodne z ekologią. Kontrolowany jest też udział w przekazywaniu do użytków obiektów lub instalacji, które realizowane są, jako przedsięwzięcia, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko, jak również wydawanie decyzji odnośnie wstrzymania działalności, która powoduje naruszenie wymagań ochrony środowiska, szczególnie przy bezpośrednim zagrożeniu zdrowia lub życia ludzi albo bezpośrednim zagrożeniu zniszczenia środowiska w znacznych rozmiarach. Kontroluje się również wydawanie zarządzeń pokontrolnych i decyzji administracyjnych. Kontrolą objęte jest również wymierzanie w drodze decyzji administracyjnych kar pieniężnych, a szczególności kar za przekroczenie określonych ilości lub rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, oraz za przekroczenie określonych ilości, stanu lub składu ścieków mających negatywne znaczenie dla naszej planety, oraz za przekroczenie ilości pobranej wody, która określona została w pozwoleniu. Karane jest również naruszenie warunków decyzji, która zatwierdza instrukcję eksploatacji składowiska odpadów albo decyzji, która zajmuje się określeniem miejsce i sposobem magazynowania odpadów, które wymagane są przepisami ustawy o odpadach, co do rodzaju i sposobów składowania lub magazynowania odpadów. W przypadku przekroczenie poziomów hałasu określonych w pozwoleniach, również można stosować system kar pieniężnych. Kontroluje się również przestrzeganie przepisów o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, oraz przestrzeganie przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami oraz przestrzegania przepisów o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Kontrolą objęte są również decyzje dotyczące wstrzymania działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, lub też zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, które są kierowanie do organu powołanego do ścigania przestępstw. Wreszcie kontrolą objęte jest również występowanie do właściwych organów z wnioskiem dotyczącym wszczęcia postępowania administracyjnego i z wnioskiem dotyczącym dopuszczenia do udziału w toczącym się postępowaniu. Inspekcja Środowiska może organizować i koordynować Państwowy Monitoring Środowiska, prowadzić badania jakości środowiska, obserwować i oceniać jego stan oraz zachodzące w nim zmiany, może opracowywać wieloletnie programy Państwowego Monitoringu Środowiska i wojewódzkich programów monitoringu.

Tagi: środowisko,odpad,przepis | Podział strony