Parki narodowe - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Menu

Polecamy

  • Naukowcy przewidują, że za pól wieku emisja spalin będzie czterokrotnie wyższa, niż jest obecnie. Wiemy także, że mieszkańcy tych dużych…

  • Mając pełną świadomość, że źródła dotychczasowej energii są już na wyczerpaniu i starczą na zaledwie kilkadziesiąt lat, nie możemy siedz…

  • Proces samooczyszczania wód jest naturalnym procesem, zachodzącym stale w przyrodzie. Polega na opadaniu na dno zawiesin, rozkładzie zan…

Parki narodowe

Środowisko Różnicą w stosunku do tego, jakie istnieją w Polsce formy ochrony przyrody do form w całej Unii Europejskiej jest sposób, w jaki ustala się reżim ochronny. Nie ma jednak jednego, który byłby odgórnie ustalony planu, który byłby planem ochrony dla tych obszarów. Wręcz przeciwnie każdy z tych obszarów jest traktowany bardzo indywidualnie z dbałością o ekologię ogólnie przyjętą. Dlatego też część z obszarów chronionych ma reżim podobny do tego, jaki obowiązuje w rezerwatach i parkach narodowych, a część ma reżim ustalany dla parków krajobrazowych. Obszary należące do Natury 2000 dzielą się na dwa rodzaje. Pierwszy z tych rodzajów stanowią specjalne obszary ochrony siedlisk, które chronią rzadkie i zagrożone wyginięciem siedliska przyrodnicze oraz siedliska określonych gatunków roślin i zwierząt. Zgodnie z dyrektywą "siedliskową" wśród objętych ochroną terenów są siedliska morskie i przybrzeżne, nadmorskie i śródlądowe solniska i wydm, lasy i bory, gatunki zwierząt za wyjątkiem ptaków, oraz gatunki roślin, wody słodkie i torfowiska, murawy, łąki, wrzosowiska, zarośla oraz ściany, piargi, rumowiska skalne i jaskinie. Specjalnie przygotowane dla programu Natura 2000 poradniki ochrony przyrody podają szczegółowo dane, które dotyczą przedmiotu ochrony. Można w tych poradnikach znaleźć informacje dotyczące charakterystyki siedliska, cech diagnostycznych, czy też informują nas o poszczególnych gatunkach występujących na tych obszarach. Dzięki tym poradnikom właśnie dużo łatwiejsze jest rozpoznanie terenów chronionych, a także takich, które chronione być powinny. Drugim typem obszarów należących do Natury 2000 są obszary zajmujące się specjalną ochroną ptaków, ich zadaniem jest ochrono siedlisk w miejscach szczególnie licznego występowania ptaków rzadkich i zagrożonych wyginięciem, a także zmniejszenia zatrucia środowiska na tym terenie. Zgodnie z zapisami, które można znaleźć w dyrektywie "ptasiej" należy tworzyć ostoje ptasie i ustanawiać przepisy o ich ochronie. W tym przypadku również przygotowano poradniki, w których uwaga jest poświęcona głównie konkretnym gatunkom ptaków, ich zwyczajom, populacjom, siedliskom, a także zagrożeniom i sposobom monitoringu. Sieć Natura 2000 jest to europejski program, który działa na Starym Kontynencie, ale przyczynia się do ochrony przyrody na całej planecie. Nie zastępuje on jednak systemów ochrony przyrody, które istniały dotychczas zarówno w Polsce jak i w innych krajach. Sieć Natura 2000 jest to uzupełnienie systemów ochrony przyrody, które działały wcześniej. Polska zobowiązała się z chwilą wstąpienia do Unii Europejskiej do tego, by ustanowione zostały te obszary i by ochroną objąć występujące tam siedliska i gatunki. W wielu przypadkach miejsca, w których występują wskazane do ochrony siedliska i gatunki to tereny objęte już wcześniej ochroną, są to między innymi rezerwaty czy parki narodowe. Sposób ochrony na tych terenach nie jest jednak aż tak bardzo diametralnie zmieniany. Jedynie w wypadkach obszarów, na których występuje słabsza ochrona, czyli parkach krajobrazowych lub na obszarach chronionego krajobrazu może zostać zaostrzony reżim ochronny.

Tagi: przyroda,gatunek,krajobraz | Podział strony