Array Ochrona gatunkowa przyrody - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • W naszych domach nadal jest tylko jeden kosz. Nie ważne czy to z braku miejsca czy wygody. Z jednej strony to nie chce się segregować od…

  • Ochrona przyrody jest na tyle istotna, że tworzone są różne organizacje, które zrzeszają ludzi chętnych pomóc naturze. Istnieje wiele or…

  • Chyba każdy z nas wie że mieszkamy na planecie nazwanej ziemią. Nasz planeta jest bardzo piękna i jedyną w swoim rodzaju planeta. Wiemy …

Ochrona gatunkowa przyrody

Środowisko Życie człowieka nie może istnieć bez przyrody. Niestety coraz więcej w przyrodzie jest zanieczyszczeń. Dlatego część zwierząt jak i roślin należało objąć ochroną prawną, dlatego iż grozi ich wyginięciem. Istota ochrony gatunkowej jest zakaz specjalnego i umyślnego niszczenia, ścinania, zrywania w całości w nawet w części roślinności poddanej ochronie, sprzedaży, kupna, przenoszenia lub wywożenia w całości lub części roślin należących do gatunków wymienionych w rozporządzeniu Ministra ochrony Środowiska. Ochrana taka ma przede wszystkim na celu zachowanie roślin jak i zwierząt dziko rosnących. Są dwie metody ochrony roślin, ochrona ścisła i częściowa. Ochrona częściowa obejmuje gatunki roślin leczniczych i przemysłowych, które mają znaczenie gospodarcze. Ochroną częściową objęto sześć gatunków krzewów i krzewinek, jedenaście gatunków roślin zielnych. Ścisłej ochronie podlega 213 gatunków roślin. Fauna Polski to ponad 33 tysiące gatunków. Ochrona zwierząt polega na ochronie gatunkowej i ochronie obszarowej, realizowanej głównie w rezerwatach przyrody i parkach. W przepisach prawnych zabrania się między innymi umyślnego zabijania, okaleczania, płoszenia, chwytania czy przetrzymywania chronionych zwierząt, pod to prawo podchodzi również umyślne niszczenie gniazd, legowisk, nor, jaj, i postaci młodocianych. Zabrania się również w szczególnym okresie rozrodczym i wychowu młodych ich filmowania, fotografowania, przenoszenia w inne miejsce. Nie wolno również niszczyć mrowisk w lasach. Ochrona gatunkowa zwierząt ma na celu zachowanie wszystkich istniejących gatunków organizmów. Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt ma na celu kształtowanie się w społeczeństwie potrzeby poszanowania roślin i zwierząt oraz zachowania ich różnorodności. Ochrona przyrody w Polsce ma swą długoletnią tradycję już za czasów panowania Władysława Jagiełły wprowadzano zakaz wycinki cisów. Świat zwierzęcy obok świata roślinności jest częścią składową przyrody ożywionej. Działalność człowieka na terenie przyrody prowadzi do ciągłych jej zmian, które zagrażają elementom roślinnym jak i zwierzęcym .Zagrożenia świata zwierząt ze strony człowieka są bezpośrednie związane z polowaniem dla przyjemności i zdobycia trofeów, dla korzyści materialnych lub zdobycia mięsa, są również pośrednie, które wynikają z dokonywania przez człowieka zmian w środowisku w następstwie prowadzonej gospodarki. We współczesnym świecie poważnie wzrosło zagrożenie świata zwierzęcego w następstwie rozwoju gospodarki człowieka i coraz bardziej wszechstronnego wkroczenia w środowisko przyrodnicze nowoczesnej techniki. Ekspansja gospodarki człowieka powoduje stałe poważne zagrożenia fauny, a bezpośrednia tego przyczyną są zmiany w warunkach środowiska przyrodniczego powstające na skutek prac melioracyjnych i osuszenia dużych obszarów co prowadzi do zniszczenia wielu gatunków zwierząt. Kryterium dla objęcia gatunku ochroną jest z jednej strony aktualna liczebność populacji a z drugie zaś strony warunki w jakich żyją obecnie przedstawiciele tego danego gatunku oraz rzeczywisty ich stan zagrożenia.

Tagi: przyroda,gospodarka,świat | Podział strony