Parki narodowe - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Menu

Polecamy

  • Nasza planeta wciąż tętni życiem: od najprostszych organizmów aż po rodzaj ludzki. Wyobraźmy sobie świat skąpany w trujących gazach, spi…

  • Dzięki temu, że w latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku naprawdę w znaczny sposób wzrosła świadomość społeczna dotyczące tematu ja…

  • Z reguły termin ekologia jest dla większości ludzi pojęciem bardzo abstrakcyjnym. Nie kojarzy się on z żadnym konstruktywnym działaniem …

Parki narodowe

Środowisko Na terenie parku narodowego ochroną objęta jest cała przyroda oraz walory krajobrazowe. Park narodowy tworzy się, po to by zachować różnorodność biologiczną, oraz różnorodność zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej oraz zachować wszystkie walory krajobrazowe, by przywrócić właściwy stan zasobów i składników przyrody oraz odtworzyć zniekształcone siedliska przyrodnicze, siedliska roślinne, siedliska zwierząt lub siedliska grzybów, przez co w znacznym stopniu zająć się ochroną przyrody i podejściem ekologicznym do życia na naszej planecie. Ponadto każdy park narodowy posiada obszary cechujące się różnym stopniem ochrony przyrody, zarówno ścisłej, jak i czynnej i krajobrazowej. Pierwsza z nich, ścisła cechuje się brakiem ingerencji w naturalne procesy, druga, czyli czynna dopuszcza, by wykonywano pewne zabiegi ochronne, którymi mogą być usuwanie drzew zacieniających stanowisko cennego gatunku rośliny, natomiast ochrona krajobrazowa polega na tym, że prowadzona jest gospodarka rolna, leśna lub rybacka w sposób uwzględniający potrzeby przedmiotu ochrony. Dodatkowo na obszarach, które graniczą z parkiem wyznaczona zostaje otulina parku narodowego, która dodatkowo jeszcze zabezpiecza przyrodę w parku przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka. Na mniejszą skalę niż parki narodowe działają rezerwaty przyrody, obejmują one zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, oraz ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, zwierząt i grzybów oraz obejmują twory i składniki przyrody nieożywionej, które wyróżniają się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, lub też naukowymi, czy kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. Rezerwaty przyrody również mogą podlegać różnym stopniom ochrony, czyli mogą być chronione w sposób ścisły, czynny i krajobrazowy. Stanowiska dokumentacyjne i użytki ekologiczne spełniają bardzo podobną rolę, co rezerwaty, jednak występują na mniejszej powierzchni niż rezerwaty, zaś pomniki przyrody i ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów to sprawa dotycząca poszczególnych elementów środowiska przyrody. Parki krajobrazowe, oraz obszary chronionego krajobrazu i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe spełniają natomiast inną funkcję niż poprzednio wymienione parki i rezerwaty, choć wszystkie z nich zajmują się ochroną przyrody, przez co zmniejsza się zatrucie środowiska. Chronią ponadto tereny ze względu na piękno przyrody, chronią również jej walory edukacyjne oraz chronią tereny widząc w nich miejsce rekreacji. Wśród tych form ochrony przyrody pojawiły się obecnie dość nowe w formie obszary Natura 2000. Celem ich jest ochrona określonych gatunków ptaków, szczególnie na obszarach specjalnej ochrony ptaków oraz ochrona określonych typów siedlisk przyrodniczych, oraz ochrona gatunków roślin i innych niż ptaki zwierząt. Bardzo ważne dla tego nowego systemu ochrony przyrody jest to, by stosować ciągłe monitorowanie stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt oraz monitorowanie ich populacji, za pomocą, czego sprawdza się skuteczność działań ochronnych.

Tagi: przyroda,zwierzęta,rośliny | Podział strony