Zmiany w przemieszczaniu odpadów. - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Menu

Polecamy

  • Planeta Ziemia jest jedynym miejscem w którym wszystko jest zespolone i harmonijnie dobrane. Zarówno założenia jaki i klimat odpowiadają…

  • Różnego rodzaju organizacje, które mają na celu temat jakim jest szeroko rozumianą ochrona środowiska mogą się dzielić na kilka podstawo…

  • Tak naprawdę to tak zwany ruch na rzecz ochrony środowiska, który obejmuje w sobie również partie zielonych, jest to połączenie jednocze…

Zmiany w przemieszczaniu odpadów.

Środowisko Podstawowym aktem prawnym, który reguluje zasady trans-granicznego przemieszczania odpadów jest rozporządzenie wydane przez Radę Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej nr 259/93. Rozporządzenie to ma bezpośrednie zastosowanie do wszystkich państw członkowskich UE. Weszło również w życie rozporządzenie nr 1013/2006 wydane przez Parlament Europejski i Radę z dnia14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów. Zmiany, które zostały wprowadzone nowym rozporządzeniem, mające istotne znaczenie dla przedsiębiorcy, który zajmuje się przemieszczaniem odpadów, mające również istotne znaczenie dla ochrony środowiska na naszej planecie to skrócenie list odpadów, znikają aż trzy listy odpadów. Inną istotną zmianą jest to, że rozszerzono definicję zgłaszającego, poprzez dopuszczenie do procedury zgłoszenia wysyłki odpadów pośrednika, który upoważniony jest na piśmie przez wytwórcę pierwotnego, bądź też nowego wytwórcę lub takiego, który posiada zezwolenie podmiotu zbierającego do działania w charakterze zgłaszającego. Inną zmianą jest również zmiana formularza notyfikacyjnego i formularza zgłoszeniowego wysyłki. Stanowią one część rozporządzenia 1013/2006, a wzór tych formularzy dostępny jest w załącznikach IA i IB. Istotną zmianą jest wprowadzenie obowiązku zgłoszenia notyfikacji przez właściwy organ wysyłki. Zgodnie z tym GIOŚ odpowiada za wysyłanie zgłoszeń oraz, za kompletowanie zgłoszeń a także wzywanie wnioskodawcy, do uzupełnienia ewentualnych braków wciągu siedmiu dni od chwili otrzymania wezwania. Nowością w rozporządzeniu jest to, że wprowadzono zapis, który korzystny jest dla przedsiębiorcy, a mówi o tym, że jeżeli w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia właściwy organ nie przekaże zgłoszenia, to obowiązkowo musi przedstawić zgłaszającemu, ale tylko na wniosek zgłaszającego wyjaśnienia wraz z uzasadnieniem. To przedsiębiorca, zatem zobowiązany jest do dopilnowania złożenia wniosku o wyjaśnienia. Wprowadzona również zostaje rozporządzeniem możliwość do dokonania przemieszczenia odpadów z kraju wysyłki do kraju przeznaczenia w celu dokonania na nich operacji przejściowego odzysku lub unieszkodliwienia, co dodatnio wpływa na zmniejszenie zatrucia środowiska na naszej planecie. Obecnie, gdy organ kraju, który wydaje decyzję o zezwoleniu na wydanie zgody na przemieszczenie wysyłki odpadów z kraju zgłaszającego do kraju wysyłki nie wyda decyzji w ciągu 30 dni od momentu otrzymania zgłoszenia, obowiązuje zasada, tzw. „milczącej zgody. Z chwilą, gdy weszło w życie nowe rozporządzenie „milcząca zgoda” będzie możliwa tylko dla krajów tranzytu. Jest to niezaprzeczalnie podejście bardziej ekologiczne. Nowe rozporządzenie daje duże możliwości do sprowadzania odpadów do badań laboratoryjnych, jednak tylko, gdy nieprzekraczaną one wagi 25 kilogramów. Strumień takich odpadów ma służyć ocenie właściwości zarówno chemicznych jak i fizycznych lub ustaleniu, o metodzie nadawania się tych odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia. Przemieszczenie takie nie podlega procedurze zgłoszenia i procedurze zgody.

Tagi: odpad,kraj,środowisko | Podział strony